Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na konateľa MsHKM

Mesto Žilina ako jediný spoločník spoločnosti MsHKM Žilina, s. r. o. vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: konateľ spoločnosti MsHKM Žilina, s. r. o.

Základné požiadavky:
– úplné stredoškolské vzdelanie,
– predloženie návrhu stratégie rozvoja spoločnosti na 1A4,
– riadiaca skúsenosť z odvetvia športu – hokeja výhodou,
– skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov výhodou,
– skúsenosť s prácou s deťmi a mládežou vítaná,
– znalosti z oblasti verejného obstarávania a oblasti nakladania s verejnými zdrojmi
výhodou,
– schopnosť viesť tím ľudí,
– základné ekonomické znalosti a legislatívne znalosti z odvetvia športu, najmä
zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potrebné
pre vedenie spoločnosti (tvorba rozpočtu, ekonomické riadenie – riadenie nákladov,
kontroling …)
– flexibilita, kreativita,
– znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
– vodičský preukaz skupiny B.

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
– overené doklady o vzdelaní,
– stručný osobný a profesijný životopis,
– k žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich
osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať,
inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového konania. Po uplynutí tejto
doby budú osobné údaje vymazané.
Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom
webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov –
Informácia o spracovaní osobných údajov,
– v žiadosti je potrebné uviesť emailový kontakt na uchádzača.

Žiadosť spolu s potrebnými dokladmi, štruktúrovaným životopisom je potrebné doručiť
písomnou formou do podateľne Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina do 10.06.2019 do 12.00 hod.

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na konateľa spoločnosti MsHKM Žilina, s. r. o. –
neotvárať“.
Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované
predpoklady, oznámený emailom.

Attachment