ZŠ V. Javorku

Škola v minulosti a dnes

Základná škola, Vendelína Javorku č. 32, sa nachádza v peknom prostredí sídliska Hliny 5. Poprvýkrát sa brány našej školy otvorili 1. septembra 1961 a tak sme v r. 2011 oslávili 50. výročie jej založenia.V dejinách školy mal a má veľmi významné postavenie šport a telesná výchova. Od roku 1967 sa začala písať história atleticko-plaveckých tried, ktorých žiaci dosahovali popredné umiestnenia v rámci kraja, Slovenska i bývalého Československa.
K tradícii atletiky sme sa po niekoľkoročnej prestávke opätovne vrátili a v školskom roku 2005/2006 športovú orientáciu ukončila činnosť atletických tried pod vedením p. Česalovej a p. Volcera. Tešia nás úspechy našich bývalých žiakov – Zuzany Kořínkovej, majsterky sveta v kulturistike, Ing. Stanislava Grigu, bývalého futbalového reprezentanta Československa i trénera, Petra a Michala Ničíkovcov, Petra Niňaja, Silvie Josifovskej, Rastislava Johanesa a ďalších.
V roku 2003 udelil Slovenský olympijský výbor Cenu za Olympijskú výchovu, ktorú získala p. učiteľka a trénerka Naďa Česalová po 35 rokoch praxe.
V súčasnosti, v pomerne zachovalom stave, slúži škola svojmu účelu – zabezpečiť podmienky pre vzdelanie a výchovu mladej generácie. Je umiestnená v trojposchodovej budove. Okrem telocvične má dostatok priestorov na bežné, ale aj špecializované učebne ( jazyková, chemická, počítačová, multimediálna a školské dielne ). Pergolou je prepojená so školskou jedálňou a miestnosťami ŠKD. V jej komplexe sa nachádza pomerne rozsiahly areál plný zelene športová hala a školský pozemok. V tomto šk. roku 2010/2011 navštevuje školu 266 žiakov v 16 triedach, z toho na 1. stupni je 6 tried s 92 žiakmi a na 2. stupni je 10 tried s 174 žiakmi.
Máme tri oddelenia ŠKD. Prevádzku školy zabezpečuje 28 učiteľov, vrátane riaditeľky a dvoch zástupkýň, 3 vychovávateľky ŠKD, špeciálny pedagóg, jedna asistentka učiteľa, ekonómka, školník, údržbár, päť upratovačiek a vedúca ŠJ s 8 pracovníčkami v kuchyni a jednou administratívnou pracovníčkou.

Zameranie školy

Hlavným poslaním a  cieľom našej školy je vychovať zdravo – sebavedomého, športovo – zdatného žiaka, ktorý dokáže komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku a bez väčších problémov sa dokáže zapojiť do každodenného života spoločnosti. Škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie žiakov 1. – 9. ročníka. V 1.-3.ročníku je uplatňovaný ŠkVP ISCED 1, v 5.-7. ročníku ISCED 2, v 8. a 9. ročníku variant s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov ( anglický, nemecký a ruský jazyk ),  variant s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy  a variant s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a informatiky. Na 1. stupni slovne hodnotíme žiakov podľa záujmu rodičov a na 2. stupni už od školského roka 1999/2000 hodnotíme v dvoch triedach bodovo – slovne v matematike, čo je prirodzeným pokračovaním slovného hodnotenia na 1. stupni. Zavádzaním zmien metód vyučovania hodnotením žiakov chceme dosiahnuť humanisticko – tvorivé prostredie na škole. Školský klub detí funguje každý deň od 6.00 do 18.00 hod. – podľa potrieb rodičov. Poskytujeme kvalitné stravovanie v školskej jedálni s možnosťou výberu dvoch jedál. Je poskytované zubné ošetrenie priamo v škole.

V rámci vyučovania majú možnosť žiaci 1. stupňa absolvovať plavecký výcvik, školu v prírode pre 1. až 9. ročník, lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka, kurz korčuľovania, letné zájazdy a poznávacie týždenné zájazdy v zahraničí. Mimo vyučovania majú možnosť žiaci pracovať v záujmových útvaroch podľa záujmu a vlastného výberu, aktivizovať sa v školskom športovom stredisku so zameraním na stolný tenis, džudo a karate,  rodičia a žiaci majú možnosť využiť priestory telocvične až do večerných hodín. Každoročne sa zapájame do projektu

 • DETSKÝ ČIN ROKA
 • NA CESTE BEZPEČNE
 • HODINA DEŤOM
 • NEFAJČIARSKY DEŇ
 • SPRÁVAJ SA NORMÁLNE
 • OTVORENÁ ŠKOLA
 • ENWIN, atď.

V rámci programu celoživotného vzdelávania sme boli zapojení do medzinárodného projektu SOKRATES/COMENIUS 1.  Každý rok organizujeme v spolupráci s ČK OK zdravotníckej súťaže, OK ľahkoaletických pretekov a zapájame sa takmer do všetkých súťaží poriadaných CVČ, olympiád poriadaných MŠ a akcií organizovaných MÚ. Nezaostávajú ani učitelia, vo volejbalovom turnaji LICHARDCUP získavajú pekné umiestnenia.

Škola a budúcnosť

Pozornosť sme zamerali na tri oblasti :

 • materiálno-technické vybavenie školy a okolia. Na rekonštrukciu a modernizáciu školy sme využili grant z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj vo výške 28 miliónov, ktoré sme využili na zateplenie objektov, výmenu okien, strechy, radiátorov a na modernizáciu hygienických zariadení. Podarilo sa nám zrealizovať projekt rekonštrukcie basketbalového ihriska a športovo-oddychovej zóny. Zrekonštruovali sme školský klub detí a vymenili sme okná na budove školskej jedálne a ŠKD.
 • Výchovno – vzdelávacia oblasť pre žiakov a učiteľov. Chceme pokračovať v informatizácii vyučovania, ako aj učiteľov- predmetové cyklické vzdelávania Metodicko – pedagogického centra v Žiline, škola podporujúca zdravie je ďalším našim smerom a v neposlednom rade je to výchovná stránka našich žiakov – východiskom je projekt Správaj sa normálne. Pri tvorbe ŠkVP sa chceme riadiť záujmami rodičov.
 • Oblasť záujmovej oblasti. Chceme zdokonaliť a rozšíriť záujmové činnosti, ktoré sa budú niesť hlavne v duchu environmentálnom, charitatívnom, výtvarnom a zdravotnícko  – preventívnom.

Strategické vízie školy do roku 2015

 • poskytnúť okrem štandardnej výchovno-vzdelávacej funkcie možnosť zvýšenia jazykovej zdatnosti u všetkých žiakov od 1. ročníka,
 • rozvíjať schopnosti športovo talentovaných žiakov, podporovať novými športovými aktivitami všetkých žiakov –  školské športové strediská, športové krúžky,
 • zlepšiť komunikatívne zručnosti žiakov školy prostredníctvom používania počítačov a internetovej siete na škole počas vyučovania, aj v čase mimo vyučovania,
 • vytvoriť zdravé školské prostredie pre žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy,
 • vytvoriť prostredie na zmysluplné trávenie voľného času v mimovyučovacích hodinách, podporovať a rozširovať služby školy aj pre rodičov i okolité obyvateľstvo – tzv. otvorená škola.

xHliny_V_1375

 

Viac informácií o škole nájdete na webovej stránke:

http://zsjavorku.edupage.org/